Modernizácia-verejného-osvetlenia-v-obci-Belá

Modernizácia-verejného-osvetlenia-v-obci-Belá

All-focus

 

„Investícia do Vašej budúcnosti. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

 

Hlavné informácie o projekte:

Názov projektu: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 2 Energetika
Opatrenie: 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Cieľ projektu: Komplexná modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá
Špecifický cieľ projektu: ŠC 1 – Obnova infraštruktúry sústavy verejného osvetlenia

ŠC 2 – Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia

ŠC 3 – Zníženie nákladov na údržbu sústavy  verejného osvetlenia

Prijímateľ: Obec Belá
Miesto realizácie projektu: Obec Belá, 013 05 Belá
Doba realizácie projektu: 05/2010 – 05/2012
Výška poskytnutého finančného príspevku: 249 940,63 EUR
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR,  http://www.mhsr.sk/