Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Belá

 

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE Belá

V súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  Obecné zastupiteľstvo v Belej uznesením zo dňa 13/3/2017  v y h l a s u j e   deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Belá  na deň 27. apríl 2017 v zasadačke  Obecného úradu v Belej o 15.00 hod. pričom voľba sa uskutoční v rámci programu mimoriadneho zasadnutia OZ Belá.

Pracovný úväzok 0,2

Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:

1/ Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra Obce Belá  je ukončenéminimálne úplné stredné vzdelanie a bezúhonnosť.

2/ Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra musí obsahovať:

a/ meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje /telefón/

b/ profesijný životopis,

c/ informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú

činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb,

ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

3/ K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

a/ výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

b/ úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

c/ súhlas so zverejnením osobných údajov podľa §7 ods. l a 2 zákona č. 428/2002 Z. z

o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného

kontrolóra Obce Belá na rokovaní OZ Belá .

4/ Termín doručenia prihlášok je do 12/4/2017 do 15.00 hod. ( t.j. najneskôr do 14 dní pred dňom konania voľby).

na adresu: Obec Belá, Obecný úrad, Oslobodenia 183 , 013 05 Belá

v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HK – NEOTVÁRAŤ“

5/ Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná pracovníčka Obecného úradu Belá za prítomnosti najmenej 4 poslancov OZ Belá. Otváranie obálok sa uskutoční na začiatku MOZ 27/4/2017 o 15.00 hod. v zasadačke OcÚ Belá. O výsledku spíše pracovníčka OcÚ Belá, zápisnicu ktorú podpíšu všetci prítomní a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky.

V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.

6/ Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude pozvaný na zasadnutie zastupiteľstva dňa 27/4/2017 a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní zastupiteľstva v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra Obce Belá v časovom rozsahu max. 5 minút.

Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto

skutočnosti  informovaný na OZ Belá v deň voľby.

 

Spôsob vykonania voľby:

Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v deň konania volieb pred poslancami Obecného zastupiteľstva. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom sa dostavili na  Obecný úrad v Belej.

Voľby hlavného kontrolóra sa uskutočňuje verejným alebo tajným hlasovaním.

O spôsobe hlasovania rozhodne OZ .

/ Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých

poslancov obecného zastupiteľstva.

8/ Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet platných hlasov.

9/ V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti s najvyšším počtom platných hlasov.

10/ V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných

hlasov.

11/ Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie v rokovacej miestnosti Obecného zastupiteľstva Belá riadi a výsledok žrebovania zastupiteľstvu a prítomnej verejnosti oznamuje predseda volebnej komisie, ktorý tiež oznamuje výsledky tajného hlasovania. V prípade verejného hlasovania výsledky oznamuje predsedajúci.

12/ Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu OZ podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú

činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických

osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednáškovú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

13/ Funkcia hlavného kontrolóra obce Belá je nezlučiteľná s funkciou poslanca,  starostu obce,  člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec Belá, iného zamestnanca obce Belá.

14/ Starosta obce Belá je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce

Belá uzavrieť pracovnú zmluvu.

15/ Spôsob voľby hlavného kontrolóra – v prípade tajného hlasovania:

Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Belej.

Pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi

priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby,

ktorá obsahuje:

– Počet prítomných poslancov

– Počet poslancov , ktorým boli vydané hlasovacie lístky

– Počet odovzdaných hlasovacích lístkov

– Počet platných hlasovacích lístkov

– Počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov

– Výsledok voľby, resp. II. kolo voľby

– Meno zvoleného kandidáta

Na tajné hlasovanie sa používajú hlasovacie lístky , ktoré volebná komisia odovzdá

poslancom.

Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú

kandidáti uvedení podľa abecedy ( podľa priezviska ) , s uvedením poradového čísla,

priezviska a mena a akademického titulu. Hlasovací lístok je opatrený pečiatkou obce

Belá.

Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje.

Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky

Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je : na predpísanom tlačive, so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta

Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.

Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých

poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal , OZ ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti , ktorý získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov . V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

 

 

 

 

Ing. Matúš Krajči

starosta obce Belá

 

 

Zverejnené: 13/3/2017                                                    Zvesené:

 

 

 

Bližšie informácie na OcÚ v Belej, alebo telefonicky na linke  041/5693331