Mimoriadne zastupiteľstvo – streda 29/3/2017

Pozvánka a program mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 29/3/2017 o 16.00 hod na Obecnom úrade v Belej:

Vec:  Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného Zastupiteľstva

V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. §12 v znení neskorších predpisov zvolávam a pozývam Vás na zasadnutie Obecného Zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa

29. marca 2017 (t j. streda) o 16.00 hod.

 

v priestoroch kancelárie starostu v budove Obecného úradu v Belej.

 

 

Program – návrh na uznesenie:

Schvaľovanie projektu na zníženie energetickej náročnosti budov – Materská škola a spolufinanovanie projektu obcou vo výške 5 percent.
V Belej  dňa  24/3/2017                                                                         Ing. Matúš Krajči
Starosta Obce Belá