Mimoriadne zasadnutie OZ – Voľba hlavného kontrolóra

Prinášame vám oznámenie o zvolaní mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Belá, ktorého programom bude voľba hlavného kontrolóra obce Belá. MOZ sa uskutoční na obecnom úrade v Belej vo štvrtok 27. apríla 2017 o 18.00 hod.

Obec   B e l á
Obecný úrad 013 05 Belá
OkresŽilina                                                                                                                                                      

Vec:  Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného Zastupiteľstva

 V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. §12 v znení neskorších predpisov zvolávam a pozývam Vás na zasadnutie Obecného Zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa

  1. apríla 2017 (t j. štvrtok) o 18.00 hod.

v priestoroch kancelárie starostu v budove Obecného úradu v Belej.

Program:

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE BELÁ

 

V Belej  dňa  21/4/2017                                                                         Ing. Matúš Krajči

Starosta Obce Belá