VZN

TypPriečinok/SúborDátum ÚpravyVeľkosť

pdf
Dodatok č. 1 k VZN 7-2012 o miestnych daniach 13:14 09/27/201577.7k

pdf
VZN č. 02-2009 A o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu 13:13 09/27/201543.4k

pdf
VZN č. 02-2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ 19:52 10/11/201527.4k

pdf
VZN č. 03-2009 o niektorých miestnych daniach 13:13 09/27/2015171.9k

pdf
VZN č. 04-2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského strediska záujmovej činnosti 13:13 09/27/201526.9k

pdf
VZN č. 04-2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 13:13 09/27/2015486.1k

pdf
VZN č. 04-2012 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu 13:14 09/27/201565.5k

pdf
VZN č. 06-2012 o miestnom poplatku za komunalne odpady a drobné stavebné odpady 13:14 09/27/201547.3k

pdf
VZN č. 07-2012 o miestnych daniach 13:14 09/27/201571k

pdf
VZN č. 09-2008 o dani z nehnuteľností 13:13 09/27/201543.7k

pdf
VZN č. 09-2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ 13:13 09/27/201527.4k

pdf
VZN č. 10-2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 19:52 10/11/201527.7k

pdf
VZN č. 13-2011 Smernica o obehu a preskúmaní účtovných dokladov - BELKOS 13:13 09/27/2015102.9k

pdf
VZN č. 14-2011 Vnútorná interná smernica pri zostavovaní účtovnej závierky - BELKOS 13:13 09/27/2015101.1k

pdf
VZN č. 15-2011 Štatút BELKOS 13:14 09/27/201541.5k

pdf
VZN č. 16-2011 Organizačny a pracovný poriadok BELKOS 13:14 09/27/201555.2k