VZN

TypPriečinok/SúborDátum ÚpravyVeľkosť

pdf
Dodatok r. 2015 č. 1-2015 k VZN č. 3-2015 p spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd v katastrálnom území Belá 13:28 11/21/20161.3M

pdf
Dodatok r. 2016 k VZN č. 1-2013 o určení výšky fin. prostr. na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, MŠ a ŠZ Belá r. 2016 13:28 11/21/2016594.7k

pdf
OZ - ROKOVACÍ PORIADOK 2015 - 2018 13:28 11/21/2016163.3k

pdf
OZ - zásady odmeňovania poslancov 2015 - 2018 13:28 11/21/2016103.4k

pdf
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Belá 13:28 11/21/2016562.9k

pdf
VZN r. 1992 č. 5-1992 o úprave vjazdu mot. vozidiel na miestnej komunikácii v lokalite Bránica 13:11 11/21/2016243.6k

pdf
VZN r. 1993 č. 8-1993 o ťažbe dreva z urbárskych pozemkov 13:11 11/21/2016588.4k

pdf
VZN r. 1994 č. 12-1994 o podmienkach chovu domácich zvierat 13:11 11/21/20161018.5k

pdf
VZN r. 1996 č. 16-1996 o podmienkach podnikania v obci Belá 13:11 11/21/20162.8M

pdf
VZN r. 1998 č. 19-1998 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Belá 13:11 11/21/20161.5M

pdf
VZN r. 1999 č. 23-1999 o vytváraní zdravého životného prostredia 13:11 11/21/20161.6M

pdf
VZN r. 2003 č. 1-2003 o udržiavaní čistoty a o správe a udržiavaní verejnej zelene a poriadku na území obce Belá 13:11 11/21/201668.5k

pdf
VZN r. 2003 č. 2-2003 o chove, vodení a držaní psov na území obce Belá 13:11 11/21/201653.6k

pdf
VZN r. 2003 č. 3-2003 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Belá 13:11 11/21/201628.2k

pdf
VZN r. 2003 č. 4-2003 o používaní miestnych komunikácií na území obce Belá 13:15 11/21/201640.8k

pdf
VZN r. 2003 č. 5-2003 o chove včiel 13:15 11/21/201631.3k

pdf
VZN r. 2007 č. 1-2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Belá + dodatok č. 1 13:18 11/21/2016624k

pdf
VZN r. 2008 č. 1-2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Belá + dodatok č. 1 13:18 11/21/2016323.7k

pdf
VZN r. 2010 č. 1-2010 o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v katastrálnom území obce Belá 13:18 11/21/2016247.8k

pdf
VZN r. 2010 č. 2-2010 o hlasovaní obyvateľov obce a o organizovaní verejného zhromaždenia obyvateľov obce 13:18 11/21/2016162.5k

pdf
VZN r. 2010 č. 3-2010 pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Belá 13:18 11/21/20161.4M

pdf
VZN r. 2011 č. 11-2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 13:18 11/21/201626.9k

pdf
VZN r. 2011 č. 2-2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov pre stravníkov športových tried 13:18 11/21/201622.8k

pdf
VZN r. 2011 č. 5-2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 13:18 11/21/201629.3k

pdf
VZN r. 2011 č. 6-2011 ktorým sa určuje školský obvod základnej školy zriadenej obcou Belá 13:18 11/21/201626k

pdf
VZN r. 2011 č. 7-2011 Komunitný plán sociálnych služieb obce Belá 13:18 11/21/2016254.7k

pdf
VZN r. 2012 č. 3-2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 13:21 11/21/201652.4k

pdf
VZN r. 2012 č. 5-2012 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu 13:21 11/21/201665.5k

pdf
VZN r. 2013 č. 2-2013 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času 13:21 11/21/201692.6k

pdf
VZN r. 2013 č. 3-2013 o záväzných častiach zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Belá 13:21 11/21/2016212.1k

pdf
VZN r. 2015 č. 1-2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 13:21 11/21/201689.2k

pdf
VZN r. 2015 č. 2-2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole 13:21 11/21/201691.8k

pdf
VZN r. 2015 č. 4-2015 o miestnych daniach 13:21 11/21/20163.8M

pdf
VZN r. 2015 č. 5-2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stav. odpady 13:21 11/21/20162.3M

pdf
VZN r. 2016 č. 4-2016 o miestnom poplatku za KO a DSO 11:09 02/24/2017113.5k

pdf
VZN r. 2016 č. 1-2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky v ZŠ Belá 13:21 11/21/2016587.5k

pdf
VZN r. 2016 č. 2-2016 o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 13:21 11/21/2016627.6k

pdf
VZN r. 2016 č. 3-2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 13:28 11/21/20169.4M