KulTuristika – spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport v obciach Terchová, Belá a Jaworze

logo eu + skpl

Názov projektu KulTuristika – spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport v obciach Terchová, Belá a Jaworze
Operačný program Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013
Prioritná os Sociálny a ekonomický rozvoj
Oblasť podpory Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu
Vedúci partner Obec Terchová
Projektový partner č. 1 Obec Belá
Projektový partner č. 2 Gmina Jaworze
Trvanie projektu 01.06.2013 – 30.06.2015
Výška nenávratného finančného príspevku pre projekt 1 406 413,93 €
Výška nenávratného finančného príspevku pre obec Belá 346 266,75 €
Oprávnené výdavky obce Belá 604 365,00 €
Cieľ projektu Zvýšenie turistickej atraktívnosti zhodnotením potenciálu prihraničného územia intervenciami do infraštruktúry cestovného ruchu, kultúry a športu v obciach Terchová, Belá a Jaworze.
Špecifické ciele projektu
  • podpora cezhraničnej spolupráce koordináciou prezentačných aktivít
  • tvorba nových produktov v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom moderných informačných technológií
  • dobudovanie hmotnej infraštruktúry cestovného ruchu
Hlavné aktivity obce Belá
  • 2 workshopy so zameraním na rozvoj vzájomnej spolupráce partnerov a výmenu skúseností
  • dobudovanie Autocampingu Belá – Nižné Kamence (10 chát, požičovňa športových potrieb, bufet, multifunkčné ihrisko)
  • vybudovanie turisticko-informačnej kancelárie v Autocampingu Belá – Nižné Kamence
Cieľové skupiny podnikatelia v cestovnom ruchu, návštevníci a obyvatelia regiónu

Ústredná myšlienka a cieľ predkladaného projektu – Zvýšenie turistickej atraktívnosti zhodnotením potenciálu prihraničného územia intervenciami do infraštruktúry cestovného ruchu, kultúry a športu v obciach Terchová, Belá a Jaworze, sa opiera o tri dominantné tematické piliere:

  • Spoločná propagácia a marketing územia – tá sa dosiahne prostredníctvom viacerých propagačných a informačných nástrojov – spoločný výstavný stánok na medzinárodnej výstave cestovného ruchu (CR), kde budú distribuované propagačné letáky, prezentačné publikácie a uvedený prezentačný film spoločného regiónu.
  • Zavádzanie moderných e-produktov do praxe v sektore CR – e-learningová aplikácia pre dištančné vzdelávanie pracovníkov a aktérov v oblasti CR pomôže zlepšiť ich pracovné kompetencie, prispôsobiť novým trendom a zvyšujúcim sa požiadavkám klientely. Odborný portál CR s databázou POI sa stane jednotným zdrojom informácií o dostupnej ponuke CR (ubytovacie, stravovacie zariadeniach a sprievodné služby), a o podujatiach a atrakciách v riešenej oblasti. V súvislosti s tým a rovnako aj v prípade spoločného marketingu budú významnú úlohu mať spoločné twinningové stretnutia, ktoré vnesú do celého procesu patričnú odbornosť a umožní sa na pôde tohto diskusného fóra zadefinovať tie najvýznamnejšie potreby, príležitosti a nedostatky a rovnako aj definovať adekvátne postupy a ich riešenia a účelne ich zapracovať do jednotlivých aktivít projektu.
  • Budovanie hmotnej infraštruktúry v partnerských obciach ako nových produktov CR, ktoré rozšíria existujúcu ponuku a budú stimulovať spotrebiteľský dopyt a tým zvyšovať aktívny zahraničný a domáci CR.

Na napĺňaní každého z týchto 3 pilierov sa podieľali všetci 3 partneri projektu a to buď realizáciou spoločných aktivít alebo realizáciou individuálnych aktivít, ktoré boli pre každého partnera jedinečné.

Propagáciu a marketing zabezpečoval najmä poľský partner Jaworze. V rámci týchto aktivít bol vytvorený spoločný film, v ktorom sú odprezentované atrakcie a zaujímavosti o všetkých troch obciach. V dňoch 22. – 24. mája 2015 sa v poľskom Chorzowe uskutočnil veľtrh cestovného ruchu Atrakcje Regiónow, ktorého sa obec Belá ako partner zúčastnila a propagoval prostredníctvom letákov a brožúr obec Belá a blízke okolie.

Ďalšou dôležitou súčasťou projektu bolo zavedenie elektronických produktov do rozvoja cestovného ruchu. Obec Belá v rámci tejto aktivity vytvorila e-learningový portál na dištančné vzdelávanie zamestnancov v cestovnom ruchu. Vďaka portálu sa môžu záujemcovia oboznámiť so základmi podnikania v cestovnom ruchu a to len prostredníctvom pripojenia na internet bez nutnosti navštevovať kurzy. Portál bol vytvorený aj v poľskej jazykovej mutácií.

Najväčšou investíciou každého z partnerov bola samotná výstavba infraštruktúry zo zameraním na šport, kultúru a cestovný ruch. Obec Belá sa rozhodla podporiť rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom dobudovania Autocampingu Belá – Nižné Kamence, ktorý už získal nejedno ocenenie na Slovensku aj v Čechách k kategórií kempov. Dobudovanie kempu pozostávalo z vybudovania bufetu, požičovne športových potrieb, multifunkčného ihriska a chát. Na multifunkčnom ihrisku si možno zahrať minifutbal, tenis, volejbal a basketbal. Hlavnou časťou dostavby kempu bola výstavba 10 chát s kapacitou 40 ubytovaných, ktoré môžu slúžiť celoročne, teda aj v zimnom období. V rámci technickej infraštruktúry bola vybudovaná nová elektrická prípojka a odstavné plochy na parkovanie áut pri chatách. Dostavba kempu bola ukončená 30.05.2015.

Zrealizovanie všetkých aktivít projektu prispeje k zvýšeniu atraktívnosti nielen obce Belá, ale aj blízkeho regiónu a to najmä v oblasti cestovného ruchu.

Brožúra o projekte

Fotodokumentácia