Modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá časť Kubíková

info-tabula-vo-bela-cast-kubikova

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá časť Kubíková

 

 

 

Obec Belá podpísala s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu verejného osvetlenia s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Hlavné informácie o projekte:

Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá časť Kubíková
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 2 Energetika
Opatrenie: 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Cieľ projektu: Komplexná modernizácia verejného osvetlenia v obci Bystré
Špecifický cieľ projektu: ŠC 1 – Obnova infraštruktúry sústavy verejného osvetlenia

ŠC 2 – Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia

ŠC 3 – Zníženie nákladov na údržbu sústavy  verejného osvetlenia

Prijímateľ: Obec Belá
Miesto realizácie projektu: Obec Belá, 013 05 Belá
Doba realizácie projektu: 12/2015 – 05/2016
Výška poskytnutého finančného príspevku: 36 374,17 EUR
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR,  http://www.mhsr.sk/