zasadnutie obecného zastupiteľstva

v prílohe prinášame pozvánku a program na 2. riadne zasadnutie OZ v r. 2017, ktoré sa bude konať na obecnom úrade v Belej, dňa 9/6/2017 o 15,00 hod 1 OZ pozvánka 9-6-2017 3 OZ PROGRAM 9-6-2017 – návrh

Návrh Registra obnovenej evidencie po...

Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor, ako príslušný správny orgán na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území Belá uverejňuje na verejné nahliadnutie návrh ROEP Belá v kultúrnom dome Belá, návrh ROEP Belá sa uverejňuje na verejné nahliadnutie na dobu 30 dní. pre viac informácií viď príloha Návrh Registra obnovenej evidencie […]

Mimoriadne zasadnutie OZ – Voľb...

Prinášame vám oznámenie o zvolaní mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Belá, ktorého programom bude voľba hlavného kontrolóra obce Belá. MOZ sa uskutoční na obecnom úrade v Belej vo štvrtok 27. apríla 2017 o 18.00 hod. Obec   B e l á Obecný úrad 013 05 Belá OkresŽilina                       […]

Mimoriadne zastupiteľstvo – str...

Pozvánka a program mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 29/3/2017 o 16.00 hod na Obecnom úrade v Belej: Vec:  Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného Zastupiteľstva V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. §12 v znení neskorších predpisov zvolávam a pozývam Vás na zasadnutie Obecného Zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 29. marca 2017 (t j. streda) o 16.00 […]

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra ...

  VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE Belá V súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  Obecné zastupiteľstvo v Belej uznesením zo dňa 13/3/2017  v y h l a s u j e   deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Belá  na deň 27. apríl 2017 v zasadačke  Obecného úradu v Belej o 15.00 hod. […]

Obec Belá získala Pečať rozvoja miest...

Obec Belá bola vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja! Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s., na základe finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, vykonalo analýzu 2926 obcí SR  a naša obec – Obec Belá pod vedením starostu obce Ing. Matúša Krajčiho a obecného zastupiteľstva Belá  bola vyhodnotená ako obec, ktorá sa môže zaradiť medzi […]

1. riadne zasadnutie OZ r. 2017

V prílohe vám prinášame pozvánku a návrh programu prvého tohtoročného riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Belá. 1 OZ pozvánka 3-3-2017 3 OZ PROGRAM 13-3-2017 – návrh

mimoriadne zasadnutie obecného zastup...

V prílohe pozvánka a program na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 7. marca 2017 na Obecnom úrade v Belej o 16.00 hod. pozvánka na MOZ 07. 03.2017